การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 มีนาคม 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด PDF
เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และความคิดเห็นหรือคำถาม ปี 2565
29 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอความคิดเห็นหรือคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด PDF