ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11150/2561

หน่วยงานรับรองคุณภาพกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11192/2561

หน่วยงานรับรองคุณภาพกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

รางวัล ASEAN Energy Awards 2017

หน่วยงานรับรองคุณภาพ 35thAsean Ministers on Energy Meeting (35 AMEM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

รางวัลThailand Energy Awards 2017

หน่วยงานรับรองคุณภาพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

นายสมพงศ์ แสนปัดชา ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศประเภท การบริหารจัดการไร่อ้อยที่มี ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีเด่น กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)

หน่วยงานรับรองคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มี การบริหารจัดการไร่อ้อยแบบบูรณาการในหลายๆด้าน ตั้งแต่เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี การจัดการด้านความปลอดภัยทั้งตนเองและสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ดินโดยการตัดอ้อยสดและไว้ใบ

นายยอด ทองชิต ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศประเภทผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)

หน่วยงานรับรองคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพสูงสุด โดยมีการพัฒนาด้านการผลิตอ้อยโดยใช้หลักวิชาการ มีการตัดอ้อยที่ให้อ้อยคงคุณภาพสูงสุดและบริหารจัดการด้านการผลิตอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ