วันที่ กิจกรรม
26 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190