สินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2561 2562 2563 2564 2Q/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 10,276.23 9,429.25 8,663.23 9,056.98 9,453.15
หนี้สินรวม 7,775.72 7,566.32 6,807.40 7,119.56 6,864.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,499.13 1,861.61 1,854.48 1,936.76 2,598.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 812.10 812.10 812.10 812.10 812.10
รายได้รวม 5,809.02 5,108.43 4,047.17 4,028.65 5,080.75
กำไรสุทธิ 271.62 -511.71 6.14 129.31 721.44
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 -0.63 0.01 0.16 0.89
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 7.15 -0.96 4.01 3.67 8.58
ROE (%) 10.93 -23.47 0.33 6.82 26.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.68 -10.02 0.15 3.15 14.09