หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-45 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านกระบวนการผลิต และถอดแบบทำ BOQ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อุตสาหกรรม/เครื่องกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบ Autocad และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. เขียนแบบงานเครื่องกล งานก่อสร้าง ทำBalance กระบวนการผลิต
 2. ถอดแบบ BOQ คำนวณเพื่อประกอบการทำ EIA และวางแผนด้านพลังงานของโรงงาน
 3. ผ่านการอบรมด้านผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
สมัคร

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านงานเอกสาร, การจดทะเบียนบริษัท, เอกสารที่ดิน และเอกสารราชการ เป็นต้น
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ, ระเบียบราชการ
 2. บริหารจัดการด้านงานเอกสาร
 3. งานสนับสนุนต่างๆ เช่น นิติกรรมสัญญา, ที่ดิน, การโอนไถ่ถอน, จำนอง
 4. การต่อภาษีรถยนต์
 5. งานประสานซื้อขายหุ้น
 6. งานด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประกันภัย
 7. งานระบบSAP งานซ่อมบำรุง
 8. งานดูแลความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
 9. งานพิธีการสำคัญต่างๆ ของบริษัท
สมัคร

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือที่เกี่ยวข้องแต่ต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษและกากอุตสาหกรรม)
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปีด้าน ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานในระบบบำบัดมลพิษน้ำและกากอุตสาหกรรมของโรงงาน
 • ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำและกากอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 2. จัดทำแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบควบคุม เครื่องมือป้องกันและบำบัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. จัดทำ Process chart เพื่อวิเคราะห์ของเสีย,เก็บสถิติ,จดบันทึก และจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ทส. 1, ทส. 2, สก.1, สก. 2, สก. 3 และ รว.1, รว. 2, รว. 3,
 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด
 5. วางระบบเอกสารให้รองรับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO14001, ISO26001,GRI,DJSI,CDM,CS
 6. ดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
สมัคร

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Microsoft office/Internet
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การอบรม การนำเสนอ และการวิเคราะห์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดงาน

 1. รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
 2. ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 3. จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. จัดการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พร้อมแนะนำการใช้เครื่องมือ
 5. บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มาบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในแต่ละหน่วยงาน
 6. จัดทำรายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหรือ KRI
 7. สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
สมัคร

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, MS Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

 1. จัดทำและนำเสนอสภาพคล่อง และกระแสเงินสดของกิจการ
 2. บริหารจัดการสภาพคล่องของกิจการ และกลุ่มบริษัทในเครือ
 3. วางแผนและประมาณการกระแสเงินสด
 4. ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน
 5. วางแผนและบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน
 6. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
สมัคร