นางสาวขนิษฐา ขันติโชติ

นางสาวขนิษฐา ขันติโชติ

รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน (ทำหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

36 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

23 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • น้อยกว่า 0.001% (600 หุ้น)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติด้านการทำบัญชี

 • มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบัญชีเครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน*
 • การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร*

(*เป็นคอร์สอบรมสัมมนาภายนอกบริษัท/ Public Training)

ชั่วโมงอบรมหลักสูตรด้านบัญชี: ปี 2564 จำนวน 21 ชั่วโมง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท

 • ปี 2561 - 2562
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 - 2564
  • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 2 บริษัท

 • ปี 2557 - 2560
  • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด
 • ปี 2560 - 2561
  • นักวิเคราะห์การเงิน
  บริษัท แอคูชเน็ท กอล์ฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี