ธุรกิจน้ำตาล

199,898 ไร่

(31,983.68 Hectares)

พื้นที่ปลูกอ้อย

23,000 ตัน/วัน

กำลังการหีบอ้อย

10,253 ราย

จำนวนชาวไร่คู่สัญญา

1,798,507 ตัน

(น้ำตาล: 224,200 ตัน)

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ

น้ำตาล

อ้อย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกกว่า 11 ล้านไร่ปริมาณอ้อยร่วม 130 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้กว่า 14 ล้านตัน ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลกเป็นรองจากประเทศบราซิล และทำรายได้เข้าประเทศกว่า ปีละสามแสนล้านบาท

อ้อยเป็นพืชเกษตรอุตสาหกรรมที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย ในอดีตอ้อยถูกใช้ผลิตเป็นพืชอาหารคือน้ำตาลทรายเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันอ้อยมีบทบาทที่สำคัญในการนำไปต่อยอดเพื่อใช้ผลิตเป็นพืชพลังงานได้แก่ เอทานอล เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผลพลอยจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายยังถูกนำไปต่อยอดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี กากอ้อยใช้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาชนะย่อยสลายได้ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆ

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปลูกอ้อยมานานและมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่าสองแสนไร่ มีโรงงานน้ำตาลที่ให้การส่งเสริมและที่รับผลผลิตของเกษตรกรมาผลิตเป็นน้ำตาลทรายกว่า 50 ปี คือ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มดำเนินการในนาม “โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง เมื่อปี พ.ศ. 2507 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 2 ล้านบาท มีกำลังการหีบอ้อย 3,003 ตัน/วัน และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันที่มีกำลังการหีบอ้อยรวม 23,000 ตัน/วัน

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์สามารถผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งจำแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสุทธิ์ของน้ำตาล ดังนี้

น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

ผลิตจากอ้อยโดยตรง ได้จากกระบวนการผลิตขั้นต้น มีค่าสีมากกว่า 1,500 ICUMSA เป็นสีน้ำตาลเข้มมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ ความบริสุทธิ์ต่ำ ไม่สามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง ต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ก่อน เพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จะขนถ่ายในลักษณะ Bulk เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

น้ำตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ หรือน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High Polarization Sugar: VHP)

เป็นน้ำตาลทรายดิบที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์บางส่วนแล้ว ทำให้สีของน้ำตาลเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาล มีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนำมาบริโภคได้โดยตรง เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายสีทอง (Gloden Cane Sugar)

เป็นน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้ว มีค่าสีมากกว่า 1,000 ICUMSA เหมาะสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีการจำหน่ายให้แก่ตัวแทนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพฯปริมณฑล และตามภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งในตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทาง Food Service โดยแบ่งเป็นขนาดบรรจุ 250 กรัม, 500 กรัม, 1 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)

เป็นน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้ว มีค่าสีไม่เกิน 100 ICUMSA เหมาะสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีการจำหน่ายให้แก่ตัวแทนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพฯปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งในตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทาง Food Service โดยแบ่งเป็นขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

เป็นน้ำตาลทรายที่มีความบริสุทธิ์สูง มีค่าสีไม่เกิน 45 ICUMSA เหมาะสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีการจำหน่ายให้แก่ตัวแทนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพฯปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งในตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทาง Food Service โดยแบ่งเป็นขนาดบรรจุ 250 กรัม, 1 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม