ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ โปรดแจ้งได้ที่นี่

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี โคสนาม

  • โทรศัพท์ :

    0-2216-5820-2 ต่อ 301, 302 หรือ 303
  • โทรสาร :

    0-2216-5823
  • อีเมลล์ :

    companysecretary@brr.co.th

ที่อยู่ :

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400