นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ

นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ

ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

35 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

23 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Orientation course CFO – Focus on Financial
 • Reporting CFO in Practice No.8*
  • การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร (Financial Analysis for Management Decisions)*
  • การใช้ข้อมูลงบกระแสเงินสดเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ*
  • การบัญชีเครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันทางการเงิน (ปรับปรุง KLMN) (TFRS 9 AND RELATED FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR NON FINANCIAL INSTITUTIONS TFRS 9 AND RELATED FINANCIALREPORTI)*

(*เป็นคอร์สอบรมสัมมนาภายนอกบริษัท/Public Training)

ชั่วโมงอบรมหลักสูตรด้านบัญชี: ปี 2564 จำนวน 28 ชั่วโมง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 2 บริษัท

 • ปี 2557 - ปี 2559
  • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีต้นทุน
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปี 2561
  • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - ปี 2564
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน
  • รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี