นายพิทักษ์ ชาวสวน

นายพิทักษ์ ชาวสวน

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

48 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • 3,240 หุ้น (คิดเป็น 0.0004%)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
 • ความทา้ทายของผตู้รวจสอบกบั เทคโนโลยีAI และ Blockchain
 • การป้องกนัการทุจริตในองคก์รรุ่นที่17 (หลักสูตรที่ 5)
 • การจัดทางบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่2/62
 • Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่1/62
 • PwC Thailand's 2019 Symposium : A close look at recent legal and tax developments –it’s time to act
 • PwC Thailand's 2019 Symposium: 'Connecting the dots: Managing corporate challenges in 2020 and beyond' - Financial Reporting Update
 • Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่3/62

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
  • ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน: CFO
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2561
  • รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2561
  • รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2556 - 2560
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2549 - ปี 2555
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ
  สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี