นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต และมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 มิถุนายน 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.0499%)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท )

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหาร 21/21 ครั้ง
 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)มหาวิทยาลัยเบลล์ วิวล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ หลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 10 บริษัท

 • ปี 2547 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต และมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท และ 1 องค์กร

 • ปี 2557 - ปัจจุบัน
  • รองประธานกรรมการ
  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี