นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

13 กันยายน 2531

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • 4.0880% (33,224,320 หุ้น) (ตนเอง 33,199,000 หุ้น และนางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 25,320 หุ้น)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ นับรวมคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหาร 20/21 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • เป็นพี่นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 12 บริษัท

 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2563 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 7 บริษัท

 • ปี 2518 - ปัจจุบัน
  • กรรมการ
  สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท สุรีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท สีพันดอนบอลิเวนพัฒนา จำกัด
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บีอาร์ โมลาส เทรดดิ้ง จำกัด
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทร่วม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี