บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด (“KBF”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดย BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเคมี โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากกากหม้อกรอง (ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน้ำตาล และนำมาผสมกับส่วนของปุ๋ยเคมี

5 กรกฎาคม 2554

วัน เดือน ปี ที่จัดตั้งบริษัท

กำลังการผลิต 12,000 ตันต่อปี (ปุ๋ยอินทรีย์) 28,000 ตันต่อปี (ปุ๋ยเคมี)

ปัจจุบัน KBF ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด, ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง, ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ด และปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด รวมทั้งดินปลูก โดย KBF จำหน่ายปุ๋ยให้แก่ ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบของ BSF เพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ผลผลิตต่อไร่อ้อยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้ง ในปี KBF ได้ขยายตลาดออกสู่ภายนอก ในนามสินค้าตรา “ปลาบิน” โดยจำหน่ายปุ๋ยให้แก่พืชเศรษฐกิจสำคัญ อาทิเช่น อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง และพืชผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 5 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงและชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์เคมี จำนวน 3 สูตร ปุ๋ยเคมีน้ำ และ ปุ๋ยเคมี ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตปุ๋ยคุณภาพดี เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

GMP

ได้รับรางวัล ISO 9001: 2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (BVQI) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

ที่ตั้งโครงการ

161 หมู่ 16 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  • โทรศัพท์: 09-5749-2708, 09-7338-1367