บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2553 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 990,637,000 บาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอีกครั้งในปี 2554 เป็นจำนวน 1,050,000,000 บาท และในปี 2563 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็น 2,050,000,000 บาท ต่อมาได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (“BRD”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน และสิทธิต่าง ๆ จาก BRR จึงส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,114,492,700 บาท โดย BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.95 ดังนั้น BRD จึงได้อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจาก BSF และ BRD ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

12 กันยายน 2546

วัน เดือน ปี ที่จัดตั้งบริษัท

กำลังการผลิต
23,000
ตันอ้อยต่อวัน

BSF ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและบำรุงรักษาอ้อย ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ, น้ำตาลทรายขาวสีทอง และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการส่งออกให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 1,200 ตันต่อวัน นอกเหนือจากการผลิตน้ำตาลแล้ว BSF ยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำที่เกิดขึ้น

ในด้านการจัดหาวัตถุดิบและการวิจัยและพัฒนาอ้อย บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อยในลักษณะ Contract farming เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอกับกำลังการผลิตของ BSF รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับพันธุ์อ้อย ระบบการบริหารจัดการน้ำ เครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการเพาะปลูก การบริหารจัดการระบบชาวไร่ ด้วยระบบไร่ออนไลน์ (Online) ระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และระบบแผนที่แปลงอ้อย GIS (Geographic Information System) และนำเทคโนโลยี ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน ควบคุม ติดตามผล และแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติแก่เกษตรกรในการปลูกอ้อย ซึ่งเป็นที่มาของปรัชญา “น้ำตาลสร้างรายได้”