บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี นายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผู้ริเริ่มปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์

56 ปี

ที่ก่อตั้งมา

กำลังการผลิต
23,000
ตันอ้อยต่อวัน

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2553 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 990,637,000 บาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอีกครั้งในปี 2554 เป็นจำนวน 1,050,000,000 บาท โดยในปี 2553 ถึง 2554 BSF ได้รับโอนพนักงานในฝ่ายผลิต จัดซื้อ การตลาด สินเชื่อ และรับโอนทรัพย์สิน รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก BRR ซึ่งถือหุ้นโดย BRR ร้อยละ 99.90

BSF ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 17,000 ตันอ้อยต่อวัน และในฤดูการผลิตปี 2558/59 ได้เพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักรเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน เพื่อรองรับปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นกว่า 2.2 ล้านตัน ในปี 2559/60 และ 2.9 ล้านตัน ในปี 2560/61 ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวสีรำ โดยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากการผลิตน้ำตาลแล้ว BSF ยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 14.5-15 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตสูงสุด 18.5 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในพื้นที่บริเวณโรงงานน้ำตาลอีกด้วย