บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด

บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (“SEW”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2561 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 285,000,000 บาทซึ่ง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานอ้อย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น ทั้งนี้ การผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวของ SEW ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดย SEW มีกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยประมาณ 300 ล้านชิ้นต่อปี สำหรับบรรจุภัณฑ์หลักจะเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม SEW ยังสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้ อาทิ บรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

16 มกราคม 2561

วัน เดือน ปี ที่จัดตั้งบริษัท

กำลังการผลิต 300 ล้านชิ้นต่อปี

โดย SEW ได้ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทมีแผนมุ่งเน้นทำตลาดต่างประเทศเป็นหลักนั้น จากสถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมาย ทำให้ต้องปรับกลยุทธ์โดยการหาตลาดใหม่ภายในประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับตลาดในประเทศนอกจากโมเดิร์นเทรดแล้ว ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางด้านอาหาร อาทิเช่น ร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ตลอดจนโรงพยาบาล หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงผู้รับจ้างจัดเลี้ยงและจัดเตรียมอาหาร เช่น โรงแรมและสายการบิน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ส่วนโรงงานผลิตเยื่อชานอ้อย บริษัทได้ผลิตโรงเยื่อขนาดเล็กเพื่อทำการวิจัยและทดลองการผลิตเยื่อชานอ้อยแล้วเสร็จในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเยื่อขนาดใหญ่ เพื่อผลิตเยื่อชานอ้อยสำหรับเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของบริษัท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2564 และเริ่มใช้เยื่อไม่ฟอกดังกล่าวมาผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้แล้ว

ลิงก์เว็บไซต์ : https://www.sewthailand.com/th

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%

คณะกรรมการบริษัท

  1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท
  3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท

**ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : เป็นพี่น้องและเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน