To join our Buriram Sugar Public Company Limited team, please check out the job vacancy.

หลักการและเหตุผล

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัย ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง

วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้
 • เพื่อให้นักศึกษาเริ่มสร้างทัศนคติที่ดีและมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงาน
 • นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในองค์กร และปฏิบัติงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาบัญชี และสาขาการเงิน

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างฝึกงาน
 • นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
 • นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานในองค์กร
 • นักศึกษาได้เข้าใจเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี ใช้งาน Word, Excel, Powerpoint  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของนักศึกษา
 • นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 • มีความสนใจในธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ขั้นตอนการรับสมัคร
 1. พิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารการสมัคร
 2. เรียกสัมภาษณ์
 3. แจ้งผลการสัมภาษณ์
 4. รายงานตัวและปฐมนิเทศการเข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการสมัคร
 • จดหมายจากสถาบันการศึกษา
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา (Transcrip)
 • ประวัติย่อ (Resume)
 • ประวัติการรับวัคซีนโควิด-19
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

ช่องทางการสมัครและสอบถามเพิ่มเติม
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-216-5820-2 ต่อ 117 และ 209
 • ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่

128/77-78  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


สถานที่ วันและเวลาที่ฝึกงาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7
 • วัน เวลา ฝึกปฏิบัติงาน : จันทร์ ศุกร์ เวลา  8.30 – 17.00 น.

(หยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท)


หมายเหตุ:   ถ้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ออกใบรับรองการฝึกงาน กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเริ่มฝึกงาน

Apply yourself or send your resume with photo to

e-mail : Jutarat.gle@brr.co.th, Suchada.Kit@brr.co.th

apply
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1-3 ปี
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี (TOEIC 700 ขึ้นไป)
 5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี
Scope of work
 1. จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ จัดประชุม และรายงานการประชุม
 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
 4. จัดทำข้อมูลและรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทที่ควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 5. จัดทำ ขอแก้ไข และจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนของบริษัทและบริษัทย่อย
 6. จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ ตลท., ก.ล.ต., กระทรวงพาณิชย์

Apply yourself or send your resume with photo to

e-mail : Jutarat.gle@brr.co.th, Suchada.Kit@brr.co.th

apply
Qualifications
 1. ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 2. ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 3. มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติภายใต้ภาวะกดดันได้
Scope of work
 1. จัดทำบัญชีรับ – จ่ายของบริษัท
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ด้านงานขาย เช่น เอกสารคำสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี
 3. จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีลูกหนี้ บัญชีขาย
 4. อยู่ภายใต้สังกัด บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)

Apply yourself or send your resume with photo to

e-mail : Jutarat.gle@brr.co.th, Suchada.Kit@brr.co.th

apply
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี และการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการด้านบัญชีต้นทุน 8 - 10 ปี
 4. มีความรู้ด้านงานบัญชีต้นทุนบริหารและวิเคราะห์ต้นทุนการบริหาร
 5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Scope of work
 1. วางแผน ควบคุม กำกับดูแลและบริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน ทั้งกลุ่มบริษัท
 2. รวบรวมข้อมูลเชิงบริหาร และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอแผนงานหรือแนวทางที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
 3. สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายการปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
 5. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบต้นทุนมาตรฐาน เพื่อใช้วิเคราะห์ผลแตกต่างกับต้นทุนจริง

Apply yourself or send your resume with photo to

e-mail : Jutarat.gle@brr.co.th, Suchada.Kit@brr.co.th

apply