Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯโดยสำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ทำความสะอาดผิวการจราจร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯโดยสำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ทำความสะอาดผิวการจราจร เส้นทางสัญจรหลักของบริษัทและชุมชนโดยรอบโรงงาน ร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ นำโดยนางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรี และสถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ พร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดผิวการจราจร โดยใช้หัวฉีดน้ำล้างถนน และกวาดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน และสังคม”