Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตาม บริษัท น้ำตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตาม บริษัท น้ำตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (BRD) และ บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด (KBF) บริษัทในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ให้การต้อนรับโดยคุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ นายดร สีโสดา รับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนแนวคิดของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ นโยบายการบริหารฝ่ายส่งเสริมฯ ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน สำหรับชาวไร่อ้อยและโรงงาน จากผู้บริหารของ น้ำตาลบุรีรัมย์ฯ และการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในระบบงานส่งเสริม พร้อมทั้งการจัดการกลุ่มนักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์ และศึกษากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์เคมี และเคมี ซึ่งจะนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมวัตถุดิบ ให้มีการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจไร่อ้อยอย่างยั่งยืนสืบไป