Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการต่อยอดเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักมวลสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการต่อยอดเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 จากการเริ่มต้นด้วยโครงการเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน ทั้ง 12 โรงเรียน ในเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย ส่งผลให้มีผลิตผลทางการเกษตรทั้งแบบสดและแปรรูปหลากหลาย นอกจากเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันแล้ว ยังมีการหมุนเวียนกันออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรและแปรรูปหลากหลาย เพื่อจำหน่ายนำรายได้เข้าสู่โรงเรียน และ นักเรียนมีประสบการณ์จากการขาย เปิดโลกทัศน์ทางด้านความคิด รู้จักเจรจา รู้จักวางแผนการจำหน่าย ต่อยอดความเป็นนักธุรกิจน้อย ณ ตลาดยามเย็นคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ “น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน”