EN TH
WebmailWebmail

Jobs

Positions Place Date  
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ Head Office/Factory 04 October 2016 +

Qualifications

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในประเทศอย่างน้อย 5-7 ปี
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถเดินทางออกตลาดต่างจังหวัดได้

Scope of work

 • วางแผนและกำหนดนโยบายการขายในประเทศ จัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลรับผิดชอบการขายน้ำตาลในประเทศ ตัดสินใจกำหนดราคาน้ำตาลในประเทศ
 • ดูแลแผนงานและงบประมาณในฝ่ายที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Required documents

 • Copy of ID Card
 • Copy of Household Registration
 • Copy of Degree Certificate
 • Photo 1" (2 pieces)

Apply yourself OR send your resume with photo to
e-mail WATCHARAPONG.API@buriramsugar.com, kodchapun.sai@buriramsugar.com, pattarapong.pong@buriramsugar.com

Apply
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ Head Office/Factory 04 October 2016 +

Qualifications

 • เพศชาย/หญิง อายุ 32-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้ารธุรการทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร จัดทำแผน งบประมาณ

Scope of work

 • รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน ให้การสนับสนุนสำนัก CSR
 • กำกับดูแลการซ่อมบำรุงยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • กำกับดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาให้บริการ สนับสนุนฝ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
 • กำกับดูแลการผลิตน้ำดื่ม บริการให้ทั่วทั้งในเครือและบริการโชเฟอร์รถอ้อย
 • กำกับดูแลแผนกก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน-บ้านพัก
 • เสนอแผนงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
 • กำกับดูแลปรับปรุงลานจอดรถอ้อย
 • ติดตามงาน/สรุปการทำงานตาม KPI ของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Required documents

 • Copy of ID Card
 • Copy of Household Registration
 • Copy of Degree Certificate
 • Photo 1" (2 pieces)

Apply yourself OR send your resume with photo to
e-mail WATCHARAPONG.API@buriramsugar.com, kodchapun.sai@buriramsugar.com, pattarapong.pong@buriramsugar.com

Apply
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย Head Office/Factory 04 October 2016 +

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์บริหารงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • ผ่านการเป็นทหารกองเกินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Scope of work

 • วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุมการเข้า-ออกของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่องาน ตลอดจนควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
 • จัดระเบียบการจราจรของบริษัท ทั้งรถพนักงาน รถผู้มาติดต่อ รถบรรทุกน้ำตาลตลอดจนรถบรรทุกอ้อยให้เป็นระเบียบ
 • ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Required documents

 • Copy of ID Card
 • Copy of Household Registration
 • Copy of Degree Certificate
 • Photo 1" (2 pieces)

Apply yourself OR send your resume with photo to
e-mail WATCHARAPONG.API@buriramsugar.com, kodchapun.sai@buriramsugar.com, pattarapong.pong@buriramsugar.com

Apply