กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท