กลับ

BRR ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of Thai CG Funds) เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (ติดอันดับ 172 บริษัทจดทะเบียน)

โดยคณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจาก 11 บลจ. ได้คัดเลือก BRR จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากองทุน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การใช้รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาลจาก IOD ล่าสุด (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่มี CG Rating 4 ดาวขึ้นไป

ขั้นที่ 2 นำรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองชั้นแรกแล้ว นำมาคัดเฉพาะรายชื่อ บจ.ที่ได้รับการรับรองจาก CAC (Thai IOD)

ขั้นที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน จะนำรายชื่อหลักทรัพย์มาพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้ง จนได้รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกหุ้นที่ไม่มีความเหมาะสมออก เช่น ถูกกล่าวโทษจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์กลั่นกรองให้สาธารณชนรับทราบต่อไป เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับ

การประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้ผู้สนใจจะลงทุนรับทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุน

***สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cgfundthailand.com