นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี การเงินและปฏิบัติการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

64 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท

 • ปี 2548 - ปี2560
  • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปี 2557
  • เลขานุการบริษัท
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปี 2560 *เกษียณอายุทำงานเมื่อปี 2560
  • รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน
  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี