นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล

นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานลงทุนในและต่างประเทศ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Business Administration (MIS), St.Joseph’s University, USA
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 136/2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2542 - 2558
  • ผู้อำนวยการอาวุโส พาณิชธนกิจ
  ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี