นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านจัดหาวัตถุดิบ (อ้อย) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

11 พฤศจิกายน 2553

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.0499%)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท )

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหาร 21/21 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และนางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ และ เป็นพี่ของนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 9 บริษัท

 • ปี 2553 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านจัดหาวัตถุดิบ (อ้อย)
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์เพาวเวอร์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท

 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี