Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ติดตาม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ติดตาม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (BRD) และ บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด (KBF) บริษัทในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ ในวันที่ 3-4 มกราคม 2561 เพื่อศึกษาการจัดการไร่ การจัดการกลุ่มนักธุรกิจไร่อ้อย และกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี การเก็บรักษาผลพลอยที่ได้จากกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย เช่น ตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) พร้อมทั้งการบริหารจัดการและการส่งเสริมให้เกษตรชาวไร่นำไปใช้ปรับปรุงดิน พร้อมลงพื้นที่ไร่อ้อยนักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์ศึกษาดูการสาธิตการโรยปุ๋ยอินทรีย์ ในไร่อ้อยที่ได้ผลผลิตต่อไร่สูงในเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ ซึ่งจะนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการในไร่อ้อย ให้มีการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจไร่อ้อยอย่างยั่งยืนสืบไป