Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 (เป็นกรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 (เป็นกรณีพิเศษ) มอบโดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   ยกย่อง และเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ