EN TH
WebmailWebmail

ธุรกิจน้ำตาล

อ้อย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกกว่า 10 ล้านไร่ปริมาณอ้อยร่วม 100 ล้านตัน ทำรายได้เข้าประเทศกว่า แสนล้านบาท

อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรม ในอดีตใช้ผลิตเป็นพืชอาหารคือน้ำตาลทรายเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันอ้อยมีบทบาทที่สำคัญในการใช้ผลิตเป็นพืชพลังงานคือ เอทานอล เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผลพลอยได้ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี กากอ้อยใช้ผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย นับว่าอ้อยมีความสำคัญสามารถนำมาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายกว่าที่ท่านคิด

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปลูกอ้อยมานานและมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่าแสนไร่ มีโรงงานน้ำตาลที่ให้การส่งเสริมและที่รับผลผลิตของเกษตรกรมาผลิตเป็นน้ำตาลทรายกว่า 50 ปี คือ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มดำเนินการในนาม “โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง เมื่อปี พ.ศ. 2507 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 2 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 3,003 ตัน/วัน