EN TH
WebmailWebmail

ธุรกิจไฟฟ้า

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารฯ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของการผลิตน้ำตาลทรายและเพื่อสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก 100% (450 ตัน/วัน) ในนาม บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด มีกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้ระบบสายพานลำเลียงกากอ้อยจากบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และไฟฟ้าที่ผลิตได้จำหน่ายสู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 8 เมกกะวัตต์ โดยเริ่มขายไฟตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สำหรับในปี 2557 นี้ บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ในชื่อ “บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด” ซึ่งมีกำลังผลิตเท่ากับโรงไฟฟ้าโรงแรกและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าภูมิภาคที่ 8 เมกกะวัตต์เช่นกัน

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (โรงไฟฟ้าแห่งแรก) ได้รับรางวัลโรงไฟฟ้าสีเขียว ภายใต้โครงการอุตสาหกรรม สีเขียว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ที่เน้นการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม