EN TH
WebmailWebmail

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
 3. นอกจากนี้การพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  • ตาย
  • ลาออก
  • ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
  • ศาลมีคำสั่งให้ออก


ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
 2. นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. สอบทานรายงายการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลหรืออาจกระทบต่อบริษัท
 5. ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 6. สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
 8. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 9. พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 10. กำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการติดตาม และสอบทานอย่างต่อเนื่อง