EN TH
WebmailWebmail

คณะกรรมการบริหาร

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ

51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จำกัด
• กรรมการบริษัท สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล
• กรรมการบริษัท บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ทักษิณพัฒนา จำกัด
• กรรมการบริษัท บริษัท สุรีวรรณ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สีพันดอนบอลิเวนพัฒนา จำกัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ทีพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บุรีรัมย์อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

4.06


ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. พิจารณา กำหนด และให้ความเห็นเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3. กำหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท และ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการพิจารณา และอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ในจำนวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ในจำนวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
 7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ที่มีมูลค่าเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
 8. พิจารณาและอนุมัติแนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการดำเนินการใด ๆ อันอาจมีผลผูกพันบริษัท
 9. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินกิจการของบริษัทตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
 10. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
 11. พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
 12. มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท